Nederlands English 中文
Header image

Contract Management

Nadat in het strategisch en tactische deel van het inkoopproces de beste wijze van inkopen en de beste leverancier is geselecteerd is het belangrijk om de verwachtte waarde te borgen. Helaas komt het maar al te vaak voor dat verwachtingen die er waren bij het afsluiten van het contract niet worden gerealiseerd. Kosten zijn hoger, prestaties vallen tegen, levertijden worden overschreden of de relatie met de leverancier blijkt minder goed dan gewenst. Contractmanagement richt zich op het borgen van de waarde die men tijdens het aangaan van de overeenkomst met de leverancier voor ogen had.

Contract Management Contractmanagement (CM) ligt in het uitvoerend gedeelte van het inkoopproces. CM valt uiteen in een deel contractbeheer en een deel leveranciersmanagement. Contractbeheer is het administratieve proces van het beheren van de contracten die zijn afgesloten. Het doel hiervan is het beschikbaar hebben van de juiste informatie (fysiek en digitaal) op het juiste moment op de juiste plaats. Onder leveranciersmanagement worden die activiteiten verstaan die zijn gericht op het starten en onderhouden van de relatie met de leveranciers alsmede het meten en (bij-)sturen van hun prestaties waartoe zij contractueel verplicht zijn.

CM start met de overdracht van geëffectueerde en getekende contracten aan de contractmanager en de lijnverantwoordelijke en eindigt nadat het contract is vervallen en de activiteiten zijn overgedragen aan een nieuw gecontracteerde leverancier.

Twee aspecten voor succesvol CM zijn:

  • het digitaal opslaan van de contracten, bijbehorende documenten en contractkerngegevens, en
  • het actief managen van de relaties met zowel de leveranciers als met betrokken interne partijen.

Afhankelijk van de volwassenheid van de organisatie en de het beoogde doel kan CM zich focussen op:

  • administratie (nakoming, rechtmatigheid en detecteren en voorkomen van fraude),
  • relatiemanagement,
  • prestatiemanagement,
  • kostenreductie,
  • dispuutmanagement, of
  • het ondersteunen van innovatie.

Rob Martens Consultancy & Training kan uw organisatie helpen met het opzetten en implementeren van contractmanagement en het trainen van uw medewerkers. Voorbeelden waar wij dit al met succes hebben gedaan zijn een internationale oliemaatschappij in het Verenigd Koningrijk en een gemeente in Nederland.